Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemene bepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de met een hoofdletter aangegeven begrippen het volgende verstaan:

A.

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

B.

Arthur & Brent: Arthur & Brent, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56323867, die zich bezig houdt met branding, strategie, communicatie en marketing, gevestigd en kantoorhoudende te (5611 BA) Eindhoven aan de Professor Dr Dorgelolaan 2, kamer 0.28;

C.

Diensten: de door of namens Arthur & Brent te leveren diensten en/of de te verrichten werkzaamheden op grond van de Overeenkomst.

D.

Opdracht: de werkzaamheden die Arthur & Brent uit hoofde van de Overeenkomst tegen betaling voor Opdrachtgever verricht / gaat verrichten;

E.

Opdrachtgever: Degene die, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een Overeenkomst is aangegaan met Arthur & Brent en aan Arthur & Brent Opdracht(en) verstrekt;

F.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Arthur & Brent en Opdrachtgever;

G.

Partijen: Arthur & Brent en Opdrachtgever.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, waaronder ook begrepen offertes, mondelinge afspraken, aanvragen, aanbiedingen en intentieverklaringen.

2.2

De Algemene Voorwaarden maken ook, nadat zij onderdeel van enige Overeenkomst zijn gaan vormen, onderdeel uit van nadien gesloten Overeenkomsten, zelfs indien bij de totstandkoming van die Overeenkomst niet is verwezen naar de Algemene Voorwaarden en/of deze niet ter hand zijn gesteld.

2.3

Arthur & Brent is bevoegd eenzijdige wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden. De wijzigingen treden in werking, 30 kalenderdagen na de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn verzonden naar Opdrachtgever.

2.4

Indien enige bepaling in de Algemene Voorwaarden nietig is, (rechtens) onafdwingbaar is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht en stelt Arthur & Brent een vervangende bepaling op, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.5

De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever wordt door Arthur & Brent uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6

Wijzigingen en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden of in de offerte / Overeenkomst zijn alleen geldig indien Arthur & Brent deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Wijzigingen en aanvullingen gelden alleen voor de desbetreffende offerte(s) en Overeenkomst(en), niet voor nadien gesloten Overeenkomsten.

2.7

In het geval specifieke bepalingen in of bij de Overeenkomst strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen in of bij de Overeenkomst.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1

Alle door Arthur & Brent gedane aanbiedingen, offertes en mondelinge (prijs-)afspraken zijn gedurende 30 dagen geldig na dagtekening en geheel vrijblijvend.

3.2

Arthur & Brent behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

3.3

De Overeenkomst tussen Arthur & Brent en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever schriftelijk of mondeling Arthur & Brent een Opdracht geeft voor het verrichten van Diensten en Arthur & Brent deze Opdracht accepteert of in het geval Arthur & Brent een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst. De afspraken die zijn opgenomen in de Overeenkomst gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten/Diensten.

3.4

Kennelijke verschrijvingen in de Overeenkomst en/of de offerte binden Arthur & Brent niet. Eveneens kan Arthur & Brent aan een aanbieding worden gehouden, wanneer redelijkerwijs te begrijpen is dat de aanbieding een kennelijke vergissing bevat.

3.5

Arthur & Brent is bevoegd om bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. De kosten voor deze derden worden doorberekend aan Opdrachtgever conform de verstrekte prijsopgave. Indien door bedoelde derden algemene voorwaarden ten opzichte van Arthur & Brent worden gehanteerd gelden die voorwaarden onverkort ten opzichte van Opdrachtgever.

3.6

De Overeenkomst kan door Arthur & Brent in verschillende fases worden uitgevoerd.

3.7

Indien bij Partijen onduidelijkheid ontstaat over enige onderdelen van de Overeenkomst, worden deze onderdelen in onderling overleg besproken en mogelijk geherformuleerd. Dit kan een wijziging van eerder gemaakte prijsafspraken tot gevolg hebben.

3.8

De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 en artikel 6:227c BW wordt door Partijen uitgesloten.

Artikel 4 – Looptijd

4.1

Een Overeenkomst tussen Arthur & Brent en de Opdrachtgever kent een standaard looptijd van één (1) jaar vanaf het moment dat de Overeenkomst van kracht wordt. Na het verstrijken van deze periode wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met nogmaals een periode van één (1) jaar, tenzij de Overeenkomst voor het einde van de looptijd wordt opgezegd, waarbij een opzegtermijn van twee (2) maanden in acht dient te worden genomen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

4.2

Bij een stilzwijgende verlenging gebeurt dit onder dezelfde voorwaarden als overeengekomen in de oorspronkelijke overeenkomst.

4.3

Opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

Artikel 5 – Prijzen en betaling

5.1

Alle prijzen zijn in Euro en exclusief btw.

5.2

In de tarieven zijn in ieder geval niet begrepen de kosten van reizen, vervoer, overnachting(en), verzendkosten en overige extra kosten of belastingen die onlosmakelijk met de Overeenkomst zijn verbonden. Deze kosten worden separaat doorbelast aan Opdrachtgever.

5.3

De gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst bekende prijsbepalende factoren. Arthur & Brent is bevoegd wijzigingen in kostprijsfactoren betreffende de Overeenkomst, zoals onder meer prijzen van (grond)stoffen, hulpmiddelen, arbeidskosten, energiekosten, transportkosten, verzekeringspremies, valutakosten, belastingen, heffingen of andere overheidsmaatregelen aan Opdrachtgever door te berekenen.

5.4

Arthur & Brent brengt alle de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen op grond van de Overeenkomst, waaronder begrepen, maar niet gelimiteerd tot, de licentiekosten van derden, bij Opdrachtgever in rekening. Indien vast komt te staan dat Opdrachtgever te veel gelden heeft voldaan, worden deze na beëindiging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever terugbetaald en/of worden deze kosten verrekend.

5.5

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst behoudt Arthur & Brent zich het recht voor de prijzen aan te passen en waar nodig te verhogen. De beoordeling / indexatie vindt plaats in de eerste maand van een nieuw kalenderjaar.

5.6

De betalingstermijn voor facturen bedraagt 30 dagen na factuurdatum. De betaling dient plaats te vinden zonder enige korting, inhouding of verrekening. Opdrachtgever heeft niet het recht om haar betalingsverplichtingen op te schorten, te verrekenen of anderszins in te houden.

5.7

Arthur & Brent kan te allen tijde zekerheid of een vooruitbetaling vragen tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever tegenover Arthur & Brent.

5.8

Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de voldoening van de openstaande rekeningen ten name van Opdrachtgever, ook wanneer de Overeenkomst is beëindigd.

5.9

Opdrachtgever is, zonder ingebrekestelling, in verzuim vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken en Opdrachtgever niet is overgegaan tot volledige betaling. Vanaf het moment van verzuim tot aan de dag van algehele betaling is Opdrachtgever wettelijke handelsrente over het onbetaald gelaten bedrag verschuldigd. Daarnaast is Arthur & Brent gerechtigd alle (buiten)gerechtelijke kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Deze buitengerechtelijke kosten worden begroot op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00.

Artikel 6 – Uitvoering van de werkzaamheden

6.1

Arthur & Brent garandeert dat zij de Opdracht naar beste kunnen zal uitvoeren. Op Arthur & Brent rust uitsluitend een inspanningsverplichting.

6.2

Genoemde opleverings- en uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en hebben in geen enkel geval een fataal karakter.

6.3

Arthur & Brent is niet aansprakelijk voor enige overschrijding van de in de Overeenkomst opgenomen termijn, door welke oorzaak dan ook. Arthur & Brent is bij enige overschrijding van een termijn niet gehouden over te gaan tot vergoeding van enige schade. Eveneens ontstaat hierdoor het recht voor Arthur & Brent de Overeenkomst te ontbinden, afname te weigeren en/of zich op opschorting te beroepen.

6.4

Opdrachtgever is gehouden alles te doen en/of te laten dat redelijkerwijs wenselijk en/of noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. In het bijzonder draagt Opdrachtgever de zorg dat – onder andere – alle relevante informatie, waaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot inloggegevens van (online) accounts, tijdig en volledig worden verstrekt. Indien Opdrachtgever nalaat de benodigde informatie tijdig te verstrekken, is Arthur & Brent gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, zonder daarbij gehouden te zijn tot het uitkeren van enige schadevergoeding.

Artikel 7 – Garantie

7.1

Arthur & Brent biedt geen garanties ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

7.2

Opdrachtgever stemt nadrukkelijk in met het volgende:
a. Ten aanzien van door Arthur & Brent te verrichten onderzoeken en opdrachten wordt geen volledigheid door Arthur & Brent gegarandeerd, noch wordt enige andere garantie gegeven ten aanzien van de resultaten van dergelijke onderzoeken.

b. Eventuele adviezen worden vrijblijvend door Arthur & Brent gegeven. De beslissing om een advies al dan niet uit te voeren of te implementeren, evenals alle andere beslissingen naar aanleiding van een onderzoek, worden volledig door en voor rekening en risico van de Opdrachtgever genomen.

c. In het geval van onderzoek is de taak van Arthur & Brent beperkt tot het onderzoeken van het gevraagde in het kader van de Opdracht. Opdrachtgever dient zelf maatregelen te nemen voor marktonderzoeken en andere onderzoeken, die (mede) bepalend zijn of kunnen zijn voor het invoeren van het advies of de onderzoeksresultaten. 

Artikel 8 – Klachten en reclamering

8.1

Opdrachtgever is verplicht, direct bij levering van de Dienst(en) deze te controleren. Zichtbare gebreken – waaronder ook genomen afwijkingen van de Overeenkomst – dienen binnen één (1) maand na levering schriftelijk, waarbij de melding een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming dient te bevatten, aan Arthur & Brent kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geen beroep toekomt op dit gebrek.

8.2

Overige gebreken dienen binnen één (1) maand nadat deze zijn vastgesteld of redelijkerwijs vastgesteld hadden kunnen worden, schriftelijk, waarbij de melding een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming dient te bevatten, aan Arthur & Brent kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geen beroep toekomt op dit gebrek.

8.3

Klachten over facturen van Arthur & Brent dienen binnen vijf (5) werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Arthur & Brent kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de factuur als door Opdrachtgever goedgekeurd heeft te gelden.

8.4

Reclamering is slechts mogelijk als er geen sprake is van overmacht aan de zijde van de Arthur & Brent.

8.5

Aanvraag tot of toegewezen reclamering schorten de betalingsverplichting voor Opdrachtgever niet op. Betaling door Arthur & Brent als gevolg van reclamering door Opdrachtgever wordt gedaan met aftrek van opeisbare vorderingen van Arthur & Brent op Opdrachtgever.

8.6

De vorderingen van Opdrachtgever verjaren één (1) jaar nadat zij Arthur & Brent in overeenstemming met dit artikel op de hoogte heeft gesteld van de klacht.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1

De aansprakelijkheid van Arthur & Brent is beperkt tot uitsluitend de vastgestelde directe schade. De schade bedraagt maximaal de waarde van de Opdracht waarvoor de Overeenkomst is aangegaan (excl. btw), met een maximum van € 50.000,-.

9.2

Arthur & Brent is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gederfde omzet/winst, gemiste kansen, immateriële schade en aantasting van de goede naam.

9.3

Indien een uitkering op grond van een verzekering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van Arthur & Brent – uit welke hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag dat onder de door Arthur & Brent afgesloten verzekering tot uitkering komt.

9.4

De aansprakelijkheid van Arthur & Brent voor hulppersonen is uitgesloten. De in dit artikel en de Overeenkomst genoemde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Arthur & Brent zich bij de uitvoering van de Overeenkomst mee bedient bij wijze van derdenbeding.

9.5

Arthur & Brent is niet verantwoordelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de door of namens de Opdrachtgever aan Arthur & Brent verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor, dan wel voor de gevolgen hiervan, geen aansprakelijkheid.

9.6

Iedere vordering ten opzichte van Arthur & Brent op basis van de Overeenkomst vervalt door het verloop van 12 kalendermaanden, tenzij voordien een dagvaarding is uitgebracht. De vervaltermijn begint op de dag volgend waarop Opdrachtgever met de schade bekend is geworden of redelijkerwijs had kunnen zijn.

9.7

Aansprakelijkheidsbeperkende of uitsluitende bedingen welke door derden aan Arthur & Brent kunnen worden tegengeworpen kunnen in dezelfde mate ook door Arthur & Brent aan Opdrachtgever worden tegengeworpen.

Artikel 10 – Overmacht

10.1

Bij overmacht is Arthur & Brent gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert voortduurt. Ook kan Arthur & Brent de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn. In geval van opschorting is Arthur & Brent alsnog gerechtigd de Overeenkomst (deels of geheel) te beëindigen.

10.2

Onder overmacht wordt onder andere, naast hetgeen is bepaald in artikel 6:75 BW, maar niet gelimiteerd, begrepen alle omstandigheden waardoor Arthur & Brent tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de Opdrachtgever dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever. Ook brand, overstromingen, overheidsmaatregelen, pandemie, (werk)stakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, vertragingen aan landgrenzen, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, computerstoring en storingen in post-, en telecommunicatie activiteiten, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Arthur & Brent kan worden gevraagd dat zij haar verplichtingen naar haar Opdrachtgever (verder) nakomt, gelden als overmacht.

10.3

Mochten werknemers van Arthur & Brent en de door Arthur & Brent ingeschakelde derden – om welke reden dan ook – niet in staat zijn de Opdracht uit te voeren, behoudt Arthur & Brent zich het recht voor andere adviseurs in te schakelen om de Opdracht uit te voeren. Arthur & Brent zal zich ervoor inspannen andere adviseur(s) te vinden die de Opdracht kunnen uitvoeren. Deze adviseur(s) worden in overleg met de Opdrachtgever geselecteerd. Arthur & Brent behoudt zich het recht voor de Opdracht te beëindigen als de adviseurs niet in staat blijken te zijn de Opdracht uit te voeren.

10.4

Arthur & Brent is altijd gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden c.q. delen van de Opdracht die zijn verricht c.q. verschuldigd zijn geworden voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden sprake was.

10.5

Opdrachtgever heeft niet het recht de Overeenkomst te ontbinden als gevolg van overmacht, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat eerdere nakoming voor haar binnen haar bedrijfsvoering van essentieel belang is. Ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk vijf (5) dagen na het verstrijken van de termijn van één (1) maand plaats te vinden.

Artikel 11 – Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging

11.1

Arthur & Brent is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b. na het sluiten van de Overeenkomst Arthur & Brent ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen;

c. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

d. indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Arthur & Brent kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

e. sprake is van (een aanvraag tot): (i) faillissement, (ii) (voorlopige) surseance van betaling, (iii) (gedeeltelijke) liquidatie, (iv) schuldsanering of (v) onder curatele stelling van Opdrachtgever of van de (rechts)persoon die zich voor de verplichtingen van Opdrachtgever garant heeft gesteld of zekerheid heeft verstrekt;

11.2

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Arthur & Brent op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Arthur & Brent de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de Overeenkomst.

11.3

Indien Arthur & Brent tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten over te gaan die daardoor op enigerlei wijze zijn ontstaan.

11.4

Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Arthur & Brent gerechtigd tot vergoeding van door haar geleden schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct en indirect is ontstaan.

11.5

Indien Opdrachtgever haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is Arthur & Brent gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is gehouden.

11.6

Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Arthur & Brent, draagt Arthur & Brent in overleg met Opdrachtgever zorg voor overdracht aan derden van nog te verrichten werkzaamheden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Arthur & Brent extra kosten met zich meebrengt, worden deze bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Arthur & Brent anders aangeeft.

11.7

Indien Opdrachtgever een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan behoudt Arthur & Brent zich het recht voor de kosten die reeds zijn gemaakt, integraal aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

11.8

In het geval Arthur & Brent (licentie)producten heeft afgenomen / afgesloten voor de Opdrachtgever bij derden, komt het gebruik van deze (licentie)producten met een ontbinding van de Overeenkomst direct te vervallen, waarbij Artur & Brent niet is gehouden over te gaan tot enige vergoeding van betaling die reeds (op voorhand) zijn verricht. Arthur & Brent is niet gehouden de (licentie)producten over te dragen aan de Opdrachtgever en/of de inhoud met de Opdrachtgever te delen.

11.9

Partijen sluiten de werking van artikel 6:217 BW uitdrukkelijk uit.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

12.1

Door Arthur & Brent tot stand gebrachte rapporten, adviezen, teksten, (werk)tekeningen, illustraties, ontwerpen, campagnes, reclameconcepten, slagzinnen, advertising properties, films, audio- en videopresentaties, computerbestanden en alle andere ten behoeve van het tot stand te brengen werk bestemde materialen, blijven te allen tijde eigendom van Arthur & Brent ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

12.2

Het intellectuele eigendomsrecht van Arthur & Brent strekt zich ook uit over de (nieuwe) accounts tussen Opdrachtgever en een derde partij (bijvoorbeeld Google) waarvan Arthur & Brent bij uitvoering van de Overeenkomst gebruik (heeft ge)maakt. In het geval Arthur & Brent gebruik heeft gemaakt van een bestaand account van de Opdrachtgever, verkrijgt de Opdrachtgever na beëindiging van de Overeenkomst zelf weer toegang tot het account, waarbij Arthur & Brent zich het recht voorbehoudt haar intellectuele eigendomsrechten terug te vorderen en/of haar intellectuele eigendomsrechten veilig te (laten) stellen.

12.3

Arthur & Brent verleent aan Opdrachtgever een exclusieve licentie tot het gebruik van het door haar voor Opdrachtgever vervaardigde werk, voor zover dit het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging betreft, zulks overeenkomstig het bij de Opdracht tussen Partijen overeengekomen gebruik (periode, media, landen). Indien er bij het verstrekken van de Opdracht geen afspraken zijn gemaakt over het gebruik, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het werk, waarvan Arthur & Brent ten tijde van de opdrachtverstrekking redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat dit door Opdrachtgever beoogd was. Indien hierover tussen Partijen een verschil van mening ontstaat rust de bewijslast van het beoogde gebruik op Opdrachtgever.

12.4

Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen komen alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder het octrooirecht, het tekeningen- en modellenrecht, het merkenrecht en het auteursrecht, toe aan Arthur & Brent. Indien voor de verkrijging van een dergelijk recht een depot of een registratie vereist is, dan is uitsluitend Arthur & Brent tot het doen daarvan bevoegd, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

12.5

Indien Opdrachtgever een ruimer gebruik van het werk wenst te maken dan oorspronkelijk was overeengekomen, dan kan Arthur & Brent daarvoor toestemming verlenen. Arthur & Brent is gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden, in het bijzonder de voorwaarde dat Opdrachtgever een aanvullende vergoeding voor het ruimere gebruik zal betalen.

12.6

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arthur & Brent wijzigingen in de Opdracht en/of de Overeenkomst aan te brengen of te laten aanbrengen.

12.7

Na accordering van de door Arthur & Brent geleverde Opdracht gaat de verantwoordelijkheid in alle gevallen over op Opdrachtgever en vrijwaart Opdrachtgever Arthur & Brent voor aanspraken van derden.

Artikel 13 – Vrijwaring

13.1

Opdrachtgever vrijwaart Arthur & Brent, haar personeel en eventueel door Arthur & Brent ingeschakelde derden tegen alle aanspraken van overige derden op vergoeding van enige door die derden (vermeend) geleden schade, veroorzaakt door Arthur & Brent uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1

Op elke Overeenkomst en (hieruit voortvloeiende) geschillen tussen Arthur & Brent en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2

Geschillen tussen Partijen worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, onverminderd het recht van Arthur & Brent eventuele geschillen bij de volgens de wet bevoegde rechter aanhangig te maken.

Algemene voorwaarden downloaden

Wil je deze algemene voorwaarden downloaden als PDF? Via deze link open je de PDF in een nieuw venster.