Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemene bepalingen

1.1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Arthur & Brent:
De opdrachtnemer, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 5632386, die zich bezig houdt met branding, strategie, communicatie en marketing; Gevestigd en kantoorhoudende te (5222 AE) ’s-Hertogenbosch aan de Veemarktkade 8.

Opdrachtgever:
Degene die, handelende in de uitoefening van diens beroep of bedrijf, in contact treedt met Arthur & Brent en aan Arthur & Brent opdracht(en) verstrekt;

Opdracht:
Het verzoek van Opdrachtgever aan Arthur & Brent om tegen betaling werkzaamheden te verrichten; waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

1.2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen (inclusief offertes, mondelinge afspraken, overeenkomsten en intentieverklaringen) tussen Arthur & Brent en de opdrachtgever van Arthur & Brent.. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Arthur & Brent een vervangende bepaling opstellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door Arthur & Brent uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3

Wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden of in de offerte/overeenkomst die wederzijds is opgesteld, zijn alleen geldig indien Arthur & Brent deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Wijzigingen en aanvullingen gelden alleen voor de desbetreffende offerte(s) en overeenkomst(en).

1.4

Offertes en mondelinge (prijs-) afspraken zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening of datum van overleg, tenzij anders schriftelijk vermeld.

Artikel 2 – Bepaling van “samenwerking”

2.1

De samenwerking tussen Arthur & Brent en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk of mondeling Arthur & Brent een opdracht geeft voor het verrichten van enige diensten en Arthur & Brent deze opdracht accepteert. De vorm van samenwerking wordt vastgelegd in een overeenkomst. Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de omvang geen overeenkomst wordt verzonden, geldt de factuur tevens als overeenkomst, welke wordt geacht de samenwerking volledig weer te geven.

2.2

Alle handelingen die worden verricht als gevolg van het in 2.1 bepaalde, zijn een uitvoering van de overeenkomst. Arthur & Brent is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fases uit te voeren, waarbij een onderbroken uitvoering van de opdracht mogelijk is.

2.3

In het geval van opdrachten van Arthur & Brent die niet schriftelijk door Arthur & Brent zijn bevestigd, zal behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever, de uitleg van de inhoud en de strekking van de overeenkomst uitsluitend door Arthur & Brent worden gegeven. Als de opdrachtgever rechten aan de opdracht wil ontlenen, dient de opdracht schriftelijk te worden bevestigd.

2.4

Arthur & Brent behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van reden te weigeren. De samenwerkingsafspraken gelden nu en niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.5

Arthur & Brent is gerechtigd om voor de goede uitvoering van de haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend. Indien door bedoelde derden algemene voorwaarden ten opzichte van Arthur & Brent worden gehanteerd zullen die voorwaarden onverkort ten opzichte van opdrachtgever gelden.

2.6

Indien bij betrokken partijen onduidelijkheid ontstaat over enige onderdelen van samenwerking, zullen in overleg deze onderdelen besproken en mogelijk geherformuleerd worden, losstaand van de mogelijke (kosten-) implicaties die de eerdere interpretatie van de samenwerkingsvorm tot gevolg heeft gehad.

Artikel 3 – Tarieven

3.1

De betaling van de door Arthur & Brent te verrichten werkzaamheden gebeurt:

voor arbeidsuren, voorbereiding, auteursrechten, kantoormaterialen, administratie en materiaal noodzakelijk voor advies, interim en projecten, vertaald in één uurtarief exclusief BTW, dan wel conform de door Arthur & Brent daarvoor specifieke geoffreerde bedragen;

voor andere dan de in 3.1. genoemde werkzaamheden geldt het overeengekomen aantal projecturen voor de samenwerking volgens een door Arthur & Brent vastgesteld uurtarief exclusief BTW.

De geldende tarieven zijn de bedragen die zijn vermeld in de meest recente investeringsoverzichten of door Arthur & Brent aan opdrachtgever bevestigde prijzen.

3.2

Voor zover niet nadrukkelijk anders is overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW. In de tarieven zijn niet begrepen de kosten van reizen, vervoer, overnachting, verzendkosten en overige extra kosten of belastingen die onlosmakelijk met de samenwerking zijn verbonden, tenzij expliciet anders overeengekomen. Deze kosten worden separaat doorbelast aan de opdrachtgever. Door Arthur & Brent aan de opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen hebben een indicatief en vrijblijvend karakter.

3.3

Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren door welke oorzaak dan ook verhoogd of verlaagd worden, is Arthur & Brent gerechtigd de tarieven dienovereenkomstig te verhogen of te verlagen en met de opdrachtgever te verrekenen.

3.4

Arthur & Brent kan niet aan een aanbieding gehouden worden, wanneer redelijkerwijs te begrijpen is dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat

Artikel 4 – Betaling

4.1

Arthur & Brent zal met de opdrachtgever heldere afspraken maken over de betaling van voorschotnota′s, tussennota’s en de eindafrekening. Teveel betaalde gelden zullen na beëindiging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever worden terugbetaald.

4.2

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, dienen nota’s binnen 30 dagen na factuurdatum aan Arthur & Brent te worden betaald. De betaling dient plaats te vinden zonder enige korting, inhouding of verrekening. De opdrachtgever heeft niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

4.3

De op de bankafschriften aangegeven betalingsdag wordt als de dag van betaling aangemerkt. Geschillen van welke aard dan ook staan los van de genoemde betalingsverplichtingen.

4.4

Elke nota of vordering wordt als een afzonderlijke vordering van Arthur & Brent op de opdrachtgever beschouwd.

4.5

De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de voldoening van de openstaande rekeningen ten name van de opdrachtgever, ook wanneer de samenwerking beëindigd is. Wanneer de opdrachtgever optreedt als tussenpersoon en geen eigen verplichtingen wenst te hebben, dient dit uitdrukkelijk en schriftelijk bij het geven van de opdracht te worden aangegeven.

4.6

Indien de opdrachtgever niet binnen de in artikel 4.2 genoemde termijnen betaalt, is de opdrachtgever door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Daarmee is de opdrachtgever rente aan Arthur & Brent verschuldigd over openstaande vorderingen van Arthur & Brent van 1,22% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Arthur & Brent op schadevergoeding op basis van de wet. Tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd is.

4.7

Alle kosten van invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke kosten worden begroot op 10% van de hoofdsom met een minimum van €125,- tenzij deze kosten hoger zijn worden de daadwerkelijke buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht. . De incassokosten worden berekend over het gehele door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, inclusief genoemde rente van 1,22%. Alle vorderingen van Artur & Brent zijn onmiddellijk opeisbaar indien de opdrachtgever surséance aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen verliest.

4.8

Klachten omtrent de factuur dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Arthur & Brent te worden medegedeeld en laat de op de factuur vermelde betalingstermijn onverlet. Na verloop van voornoemde termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt.

Artikel 5 – werkzaamheden / garantie / eigendom

5.1

Arthur & Brent garandeert dat zij de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen zal verrichten. In de samenwerkingsovereenkomst zullen zo concreet mogelijke doelstellingen afgesproken worden, die als leidraad dienen in het realiseren en de garantie van de werkzaamheden.

5.2

De opdrachtgever stemt nadrukkelijk in met het navolgende:

Ten aanzien van door Arthur & Brent te verrichten onderzoeken en opdrachten wordt geen volledigheid door Arthur & Brent gegarandeerd, noch wordt enige andere garantie gegeven ten aanzien van de resultaten van dergelijke onderzoeken. Eventuele adviezen worden vrijblijvend door Arthur & Brent gegeven. De beslissing om een advies al dan niet uit te voeren of te implementeren, evenals alle andere beslissingen naar aanleiding van een onderzoek, worden volledig door en voor rekening en risico van de opdrachtgever genomen. In het geval van onderzoek is de taak van Arthur & Brent beperkt tot het onderzoeken van het gevraagde in het kader van de samenwerking. De opdrachtgever dient zelf maatregelen te nemen voor marktonderzoeken en andere onderzoeken, die (mede) bepalend zijn of kunnen zijn voor het invoeren van het advies of de onderzoeksresultaten. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen kan Arthur & Brent door opdrachtgever slechts gehouden worden aan het leveren van een inspanningsverplichting.

In geval een termijn wordt gesteld voor de opdracht, dan wel voor welke actie ook, zal Arthur & Brent naar beste vermogen de benodigde actie tijdig nemen. In alle gevallen geldt dat de opdrachtgever gehouden is de medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de uitvoering en de voortgang van de opdracht te doen plaatsvinden. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige levering van de benodigde informatie. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte informatie en dat door hem aangeleverd materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden. Worden de gegevens niet bijtijds verstrekt dan kan Arthur & Brent besluiten de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Arthur & Brent mag bij gebreke aan duidelijke instructies van opdrachtgever, maar is nooit verplicht, naar eigen inzicht te handelen, zulks voor rekening en risico en op kosten van opdrachtgever. De opdrachtgever verleent hierbij daartoe een uitdrukkelijke volmacht. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal Arthur & Brent niet verplicht zijn de haar opgedragen werkzaamheden voor of op een bepaald tijdstip te verrichten. Levertijden zijn streeftijden tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk als fatale termijn zijn aangeduid. Indien een termijn wordt overschreden dan heeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch vormt dit grond voor ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Arthur & Brent.

5.3

Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder het octrooirecht, het tekeningen- en modellenrecht, het merkenrecht en het auteursrecht, toe aan Arthur & Brent. Indien voor de verkrijging van een dergelijk recht een depot of een registratie vereist is, dan is uitsluitend Arthur & Brent tot het doen daarvan bevoegd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Door Arthur & Brent tot stand gebrachte rapporten, adviezen, teksten, (werk)tekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, reclameconcepten, slagzinnen, advertising properties, films, audio- en videopresentaties, computerbestanden en alle andere ten behoeve van het tot stand te brengen werk bestemde materialen, blijven te allen tijde eigendom van Arthur & Brent ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

Arthur & Brent verleent aan opdrachtgever een exclusieve licentie tot het gebruik van het door haar voor opdrachtgever vervaardigde werk, voor zover dit het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging betreft, zulks overeenkomstig het bij de opdracht tussen partijen overeengekomen gebruik (periode, media, landen). Indien er bij het verstrekken van de opdracht geen afspraken zijn gemaakt over het gebruik, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het werk, waarvan Arthur & Brent ten tijde van de opdrachtverstrekking redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat dit door opdrachtgever beoogd was. Indien hierover tussen partijen een verschil van mening ontstaat rust de bewijslast van het beoogde gebruik op opdrachtgever.

Indien opdrachtgever een ruimer gebruik van het werk wenst te maken dan oorspronkelijk was overeengekomen, dan zal Arthur & Brent daarvoor toestemming verlenen. Arthur & Brent is gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden, in het bijzonder voorwaarde dat opdrachtgever een aanvullende vergoeding voor het ruimere gebruik zal betalen.

Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arthur & Brent wijzigingen in het werk aan te brengen of te laten aanbrengen.

5.4

Na accordering van het geleverde werk door Arthur & Brent gaat de verantwoordelijkheid in alle gevallen over op Opdrachtgever en vrijwaart Opdrachtgever Arthur & Brent voor aanspraken van derden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1

Arthur & Brent is niet verantwoordelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de door of namens de opdrachtgever aan Arthur & Brent verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor, dan wel voor de gevolgen hiervan, geen aansprakelijkheid. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door of namens de opdrachtgever geeft Arthur & Brent het recht tot toepassing van artikel 8 (beëindiging)

6.2

Arthur & Brent kan voorts, behoudens in geval van opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk worden gesteld voor:
a. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
b. fouten in het materiaal dat door opdrachtgever ter hand is gesteld;
c. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze een gevolg zijn van handelingen van opdrachtgever;
d. het niet of niet volledig bereiken van het door opdrachtgever met het werk beoogde (markt)resultaat;
e. fouten van onderaannemers die op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever moeten worden gebruikt, danwel voor betaling van hun facturen.

Op grond van de aard van de werkzaamheden van Arthur & Brent en de subjectieve beoordelingsaspecten die daarbij steeds een rol spelen is Arthur & Brent niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit haar werkzaamheden behoudens in geval van opzet dan wel grove schuld.

6.3

Voor schade van welke aard ook veroorzaakt door handelingen of nalatigheid door personeel in dienst bij Arthur & Brent of andere personen met wie Arthur & Brent samenwerkt, daaronder begrepen adviezen door deze personen, is Arthur & Brent niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet en/of grove schuld.

Arthur & Brent is niet aansprakelijk voor weigering van merken, modellen, handelsnamen [etc.]

6.5

De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Arthur & Brent berust bij de opdrachtgever. De opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast.

6.6

De opdrachtgever zal Arthur & Brent vrijwaren ten aanzien van aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de overeenkomst dan wel enig door Arthur & Brent ingevolge de overeenkomst verricht depot of andere handelingen.

Artikel 7 – Overmacht

7.1

Bij overmacht is Arthur & Brent gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert voortduurt. Ook kan Arthur & Brent de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn. In geval van opschorting zal Arthur & Brent alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst (deels of geheel) te beëindigen.

7.2

Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Arthur & Brent tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de opdrachtgever dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door opdrachtgever. Ook brand, overstromingen, stakingen, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, computerstoring en storingen in post-, en telecommunicatie activiteiten, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Arthur & Brent kan worden gevraagd dat zij haar verplichtingen naar haar opdrachtgever (verder) nakomt, gelden als overmacht.

7.3

Mochten adviseurs van Arthur & Brent –door ziekte of andere reden- niet in staat zijn de opdracht uit te voeren, dan behoudt Arthur &Brent zich het recht voor andere adviseurs in te zetten om te opdracht uit te voeren en zij zal zich inspannen andere adviseur(s) te vinden die de opdracht kunnen uitvoeren. Deze adviseur(s) zullen in overleg met de opdrachtgever worden geselecteerd. Arthur & Brent behoudt zich het recht voor de opdracht te beëindigen als de adviseurs niet in staat zijn de opdracht uit te voeren.

7.4

Arthur & Brent is altijd gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden c.q. delen van de samenwerking die reeds zijn verricht c.q. verschuldigd zijn geworden voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden sprake was.

Artikel 8 – Beëindiging / Opschorting / Schadevergoeding

8.1

Indien de opdrachtgever:

zijn eigen faillissement aanvraagt in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient; of

overgaat tot staking of liquidatie van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, of indien hiertoe een besluit wordt genomen; of

enige verplichtingen uit kracht der wet contractuele condities jegens Arthur & Brent niet of niet behoorlijk of niet tijdig voldoet; wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal enige (resterende) schuld aan Arthur & Brent onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.2

Arthur & Brent is in de in artikel 8.1 genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten, zoals ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:

de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen middels een schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever en/of aan Arthur & Brent verschuldigd bedrag direct in zijn geheel op te eisen en/of voor de overeenkomst verder na te komen van de opdrachtgever zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 9 – Informatieplicht

9.1

De opdrachtgever is gehouden Arthur & Brent onmiddellijk te informeren indien zich (een van de) in artikel 8.1 sub 1 en 2 genoemde omstandigheden voordoe(t)(n), dan wel indien sprake is van overmacht op basis waarvan de opdrachtgever zijn verplichtingen aan Arthur & Brent niet kan nakomen dan wel geen informatie kan verstrekken over feiten en omstandigheden die (mede) van invloed zijn op de beoordeling van een situatie waarover Arthur & Brent advies zal geven.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1

Op elke samenwerking tussen Arthur & Brent en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2

Geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie bij uitsluiting ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, onverminderd het recht van Arthur & Brent eventuele geschillen bij de volgens de wet bevoegde rechter aanhangig te maken. Alle voorgaande Algemene Voorwaarden van Arthur & Brent komen hiermee te vervallen.